Kalvarijos savivaldybės administracija skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ (Šakių g. 11, LT-69210 Kalvarija, įstaigos kodas 165717011) direktoriaus pareigoms užimti2021-06-15

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,00 bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės, ekonomikos ar verslo studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 m. vadovaujamo darbo patirtį;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijos ir ryšio priemonėmis („MS Office” programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa ir pan.);

5. turėti strateginio ir finansinių išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, sistemingai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus, gebėti rengti veiklos planus ir programas;

6. išmanyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitų įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius Bendrovės veiklą, veiklos organizavimo bei veikimo principus;

7. išmanyti įstatyminius darbo organizavimo pagrindus, Bendrovės valdymo principus, Bendrovės darbo specifiką, Bendrovės finansines ir technines galimybes, Bendrovės ekonominio ir socialinio vystymo perspektyvą, mokesčių ir aplinkosaugos įstatymus;

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnyje;

9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą, paengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų į Kalvarijos savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D-264 (4.9.) „Dėl Konkursų į Kalvarijos savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 1 priedą) (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5500690c83111eba2bad9a0748ee64d);

5. savo, kaip įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduoja, veiklos programą.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje, Kalvarijos savivaldybės interneto svetainėje ir UAB „Kalvarijos komunalininkas” interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų

atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 343) 60 0631, el. p. jolita.burduliene@kalvarija.lt.

Nuoroda į konkursą: https://portalas.vtd.lt/lt/uzdarosios-akcines-bendroves-kalvarijos-komunalininkas-direktorius-322;714910.html https://portalas.vtd.lt/lt/uzdarosios-akcines-bendroves-kalvarijos-komunalininkas-direktorius-322;714910.html

 

 

 

 

Dalyvaudami atrankoje dėl darbo Uždarojoje akcinėje bendrovėje “Kalvarijos komunalininkas” (toliau -Bendrovė), ir teikdami (atsiuntę, atnešę ar kitais būdais perdavę) Bendrovei savo gyvenimo aprašymą (CV), Jūs pateikiate savo asmens duomenis. Jūsų gyvenimo aprašymas (CV) ir jame savanoriškai pateikti asmens duomenys tvarkomi tik tinkamumo konkrečioms pareigoms, naujo darbuotojo atrankos tikslu. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys neperduodami jokiems tretiesiems asmenims. Darbuotojo atrankos procesui pasibaigus (pasirašius kandidatui darbo sutartį), neatrinktų kandidatų pateikti duomenys bus nedelsiant sunaikinti, nebent Bendrovė yra gavusi kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtų pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju, duomenų subjekto duomenys, tvarkant juos automatiniu būdu saugomi vienerius metų nuo duomenų pateikimo dienos.