PAREIGYBEI NUSTATYTOS FUNKCIJOS, KELIAMI KVALIFIKACINIAI
REIKALAVIMAI IR KOMPETENCIJOS, PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS BEI
ATRANKOS BŪDAS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KALVARIJOS
KOMUNALININKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI


Kalvarijos savivaldybės meras skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos
komunalininkas“ (Šakių g. 11, LT-69210 Kalvarija, įmonės kodas 165717011) direktoriaus
pareigoms užimti.
Uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ direktorius priimamas į
darbą 5 metų kadencijai.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iš intervalo: 9,3-12,7.
Kvalifikaciniai reikalavimai ir kompetencijos pretendentams:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą inžinerijos mokslų studijų krypties
išsilavinimą arba socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos arba ekonomikos krypties
išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 m. vadovaujamo darbo patirtį;
3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir
gebėti priimti sprendimus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
5. turėti strateginio ir finansinių išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo
įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, savarankiškai planuoti, organizuoti,
kontroliuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, sistemingai analizuoti ir objektyviai vertinti
situaciją bei priimti optimalius sprendimus, gebėti rengti veiklos planus ir programas;
6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo
kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės
aktais, reglamentuojančiais Bendrovės veiklą, Bendrovės vadovo tiesioginių funkcijų vykdymą,
vandentvarkos veiklos ir priežiūros organizavimą, kainų nustatymo metodiką, darbo santykius,
dokumentų valdymą;
7. išmanyti įstatyminius darbo organizavimo pagrindus, Bendrovės valdymo principus,
Bendrovės darbo specifiką, Bendrovės finansines ir technines galimybes, Bendrovės ekonominio ir
socialinio vystymo perspektyvą, mokesčių ir aplinkosaugos įstatymus;
8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo 4 straipsnyje;
9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as).
4. Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams,
kopijas;.5. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą,
telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;
6. Užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir
savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir savivaldybių kultūros
centruose, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir kurių dalininkės yra dvi ar daugiau savivaldybių, organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. potvarkiu Nr.
496 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas).
7. Savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą (toliau – veiklos
programa).
Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu
(per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros
interneto svetainėje ir Kalvarijos savivaldybės internetinėje svetainėje: https://www.kalvarija.lt/.
Pagrindinis skelbimas: (nuoroda į skelbimą Viešojo valdymo agentūros puslapyje).
Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso
skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar
papildymo, terminas gali būti pratęstas 4 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai
paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis)
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
informacija teikiama tel.: (8 343) 60 631; el. paštu: jolita.burduliene@kalvarija.lt.

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvaudami atrankoje dėl darbo Uždarojoje akcinėje bendrovėje “Kalvarijos komunalininkas” (toliau -Bendrovė), ir teikdami (atsiuntę, atnešę ar kitais būdais perdavę) Bendrovei savo gyvenimo aprašymą (CV), Jūs pateikiate savo asmens duomenis. Jūsų gyvenimo aprašymas (CV) ir jame savanoriškai pateikti asmens duomenys tvarkomi tik tinkamumo konkrečioms pareigoms, naujo darbuotojo atrankos tikslu. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys neperduodami jokiems tretiesiems asmenims. Darbuotojo atrankos procesui pasibaigus (pasirašius kandidatui darbo sutartį), neatrinktų kandidatų pateikti duomenys bus nedelsiant sunaikinti, nebent Bendrovė yra gavusi kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtų pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju, duomenų subjekto duomenys, tvarkant juos automatiniu būdu saugomi vienerius metų nuo duomenų pateikimo dienos.