Dabar naršo

Mes turime 2 svečius 

METINIS PRANEŠIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas“ Šakių g.11, Kalvarija Įmonės kodas 165717011 METINIS PRANEŠIMAS Prie 2016 metų finansinės atskaitomybės Uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas” įregistruota 1992 m. rugsėjo 9 dieną, įmonės kodas 165717011, adresas Šakių g. 11, LT-69210 Kalvarija. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ yra ūkiskaitinė bendrovė, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais. Pagrindines pajamas gauna iš vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, daugiabučių namų administravimo. Taip pat įmonė atlieka Kalvarijos miesto ir Kalvarijos savivaldybės seniūnijų gyvenviečių tvarkymo, sniego stumdymo paslaugas, dalis pajamų gaunama iš prekyvietės atliekamų paslaugų. 2016 m. liepos 28 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-138 buvo priimtas sprendimas reorganizuoti UAB „Kalvarijos komunalininkas“ ir UAB ‚Kalkomas“ prijungimo būdu. 2016 m. spalio 6 d. įmonė buvo reorganizuota prijungiant UAB „Kalkomas“. Bendrovės įstatinis kapitalas 4 122 516 eurai. Jis padalintas į 14 215 573 akcijų, kurių vienos nominali vertė 0,29 Eur. Bendrovės vienintelis akcininkas Kalvarijos savivaldybė. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ nesiruošia savo veiklos nutraukti. Yra įmonės veiklos tęstinumas. 2016 metais pobalansinių įvykių nebuvo. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ finansiniais metais iki 2016 m. spalio 31 d. įmonei vadovavo Juozas Sinkevičius. Nuo 2016 m. lapkričio 2 d. įmonei vadovauja Vytenis Micuta. 2016 metais įmonė gavo 533 553 Eur pajamų, kurioms uždirbti patyrė 583 823 Eur sąnaudų. Lyginant su 2015 metais įmonė gavo 90 142 Eur pajamų daugiau ir patyrė 64 595 Eur. daugiau sąnaudų. Didžiąją dalį sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 259 830,57 Eur, lyginant su 2015 m. buvo patirta 68 371,45 Eur. daugiau darbo užmokesčio sąnaudų. Per 2015 m. darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 191 459,12 Eur. sunaudotų medžiagų sąnaudos – 57 145,61 Eur, lyginant su 2015 m. sunaudotų medžiagų sąnaudos padidėjo 25 543,61eur. Per 2015 m. sunaudotų medžiagų sąnaudos sudarė 31 602 Eur. turto remontų sąnaudos – 39 584,20 Eur. lyginant su 2015 m. turto remonto sąnaudų padidėjo 25 410,20 eur. Per 2015 m. turto remonto sąnaudos buvo 17 491 Eur. degalų sąnaudos – 22 407,65 Eur. lyginant su 2015 m. degalų sąnaudų padidėjo 8 233,65 Eur. Per 2015m. degalų sąnaudų patirta 19 702 Eur. elektros energijos sąnaudos – 69 967,65 Eur. lyginant su 2015 metais sumažėjo 5643,35 Eur. Per 2015 m. buvo 75 611 Eur. Veiklos sąnaudos – 139 067,69 Eur. lyginant su 2015 metais padidėjo 10 815,69 Eur. Per 2015 m. buvo 128 252 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos – 49 828,32 Eur. lyginant su 2015 metais padidėjo 7 682,32 Eur. Per 2015 m. buvo 42 146 Eur. Taršos mokesčiai – 11 725 Eur. lyginant su 2015 metais padidėjo 694 Eur. Per 2015 m. buvo 12 419 Eur., kuras šilumos tiekimui – 5 368,33 Eur. lyginant su 2015 metais sumažėjo 512,67 Eur. Per 2015 m. buvo 5 881 Eur. Įmonė gamybinėje veikloje patyrė 80 740 Eur. nuostolio. Lyginant su 2015 metais nuostolis gamybinėje veikloje padidėjo 40 974 Eur. Per 2015 m. buvo nuostolis gamybinėje veikloje buvo 39 766 Eur. Per ataskaitinius metus įmonė patyrė 50 270 Eur. finansinio nuostolio. Lyginant su 2015 metais finansinis nuostolis sumažėjo 25 547 Eur. Per 2015 m. buvo finansinis nuostolis buvo 75 817 Eur. Pelno mokesčio atžvilgiu mokestinis nuostolis yra 47 603 Eur. Susidariusiam skirtumui tarp finansinio ir mokestinio nuostolio įtakos turėjo baudų ir delspinigių sąnaudos. Šiluminės energijos tiekimo padalinyje per 2016 metus patirta 7464,75 Eur. nuostolio. Lyginant su 2015 m. šiame padalinyje nuostolis padidėjo 481,75 Eur. 2015 m. nuostolis buvo 6983 Eur. Vandens tiekimo padalinyje per 2016 metus patirta 76 952,26 Eur. nuostolio. Lyginant su 2015 m. šiame padalinyje nuostolis padidėjo 30 020,26 Eur. 2015 m. nuostolis buvo 46 932 Eur. Nuotekų tvarkymo padalinyje per 2016 metus patirta 32 224,15 Eur. nuostolio. Lyginant su 2015 m. šiame padalinyje nuostolis padidėjo 24 907,15 Eur. 2015 m. nuostolis buvo 7 317 Eur. Teritorijos tvarkymo padalinyje per 2016 metus uždirbta 7 417,57 Eur. pelno. 2015 metais šiame padalinyje buvo uždirbta 2 360 Eur. pelno. Lyginant su 2015m. šiame padalinyje buvo uždirbta 5 057,57 Eur. daugiau. Iš asenizacijos vežimo paslaugų uždirbta 10 480,38 Eur. pelno. Lyginant su 2015 m. šiame padalinyje pelnas padidėjo 4 048,38 Eur. 2015 m. uždirbta 6 432 Eur. pelno. Iš turgavietės veiklos uždirbta 11 524,67 Eur. pelno. Lyginant su 2015 m. šiame padalinyje pelnas padidėjo 5300,67 Eur. 2015 m. buvo gauta 6 224 Eur. pelno. Iš kitų paslaugų uždirbta 6 603,88 Eur. pelno. Lyginant su 2015 m. šiuose padalinyje pelnas padidėjo 151,77 Eur. Per 2015 m. buvo uždirbta 6 452 Eur. pelno. Ateityje įmonė tikisi padidinti pajamas vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo padalinyje, tuo pačiu mažinti nuostolius prisijungus visiems vartotojams, kurie turi galimybę prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Direktorius Vytenis Micuta
 
free pokerfree poker