Dabar naršo

Mes turime 3 svečius 
UAB „Kalvarijos komunalininkas“
Veikla

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos  komunalininkas“

Suvalkų 17, Kalvarija

Įmonės kodas 165717011

METINIS PRANEŠIMAS

Prie 2013 metų finansinės atskaitomybės

            UAB „Kalvarijos komunalininkas“ įsteigta 1995m. rugpjūčio 4 d. Marijampolės rajono valdyboje. Bendrovė veiklą vykdo šiose srityse:

  1. 1.Vandens tiekimas
  2. 2.Nuotekų šalinimas
  3. 3.Kiti darbai ir paslaugos.

        Bendrovės įstatinis kapitalas 13 567 849 litai, įstatinis kapitalas padalytas į 13 567 849 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė 1 litas. Kapitalas suformuotas visiškai. Bendrovės vienintelis akcininkas - Kalvarijos savivaldybės taryba.

    UAB „Kalvarijos komunalininkas“ finansiniais metais nuo 2011 m. birželio 7 d. įmonei vadovauja Juozas Sinkevičius.

    Bendrovės vyr. buhalterė – Aušra Samsanavičienė.

             2013 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 37 darbuotojai.

        UAB „Kalvarijos komunalininkas“ turi dukterinę įmonę UAB „ Kalkomas “. Bendrovės įstatinis kapitalas 15000 litų, kuris padalytas į 150 paprastųjų vardinių 100 litų vertės akcijų. Kapitalas suformuotas visiškai ir valdomas vienintelio akcininko -  UAB „Kalvarijos komunalininkas“. Įmonė atlieka daugiabučių gyvenamųjų namų administravimą.  Per 2013 m. UAB „ Kalkomas“ suteikė paslaugų už 150 374 Lt. Administravimo sąnaudoms skirta 140 812 Lt. Grynojo pelno per metus UAB „Kalkomas“ uždirbo 5 152 Lt.

       2013 metais mūsų įmonė gavo 1 500 040 Lt pajamų, kurioms uždirbti  patyrė 1 918 303 Lt sąnaudų. Didžiąją dalį sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos –  436 513 Lt,  sunaudotų medžiagų sąnaudos – 61 815 Lt,  turto remontų sąnaudos – 97 788 Lt., degalų sąnaudos – 83 265 Lt., elektros energijos sąnaudos – 224 271 Lt, veiklos sąnaudos – 423 269 Lt, nusidėvėjimo sąnaudos – 113 441 Lt., taršos mokesčiai – 35 293 Lt., kuras šilumos tiekimui – 31 166 Lt.

         Įmonė gamybinėje veikloje patyrė 97 750 Lt. nuostolio. Per ataskaitinius metus  įmonė patyrė 418 263 Lt. finansinio nuostolio.  Pelno mokesčio atžvilgiu mokestinis nuostolis yra 21 325 Lt.  Labai didelę reikšmę finansinio nuostolio susidarymui turėjo 2013 m. nurašytas šilumos ūkio ilgalaikis turtas, kuris buvo grąžintas iš UAB „Didma“ pagal Koncesijos sutartį. Šilumos ūkyje nenaudojamo, nereikalingo nurašyto ilgalaikio turto sąnaudos sudarė 209 836 Lt. Taip pat susidariusiam skirtumui tarp finansinio ir mokestinio nuostolio įtakos turėjo įmonės veikloje nenaudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas, tačiau pagal verslo apskaitos standartus, įmonės veikloje nenaudojamam turtui, nusidėvėjimas turi būti skaičiuojamas. Šiam turtui per 2013 metus priskaičiuota 157 413 Lt. nusidėvėjimo sąnaudų.  Viso patirta nenaudojamo turto sąnaudų per 2013 metus 367 249 Lt.

      Šiluminės energijos tiekimo padalinyje per 2013 metus patirta 42 586 Lt. nuostolio.    Vandens tiekimo padalinyje per 2013 metus patirta 79 210 Lt. nuostolio. 

         Nuotekų tvarkymo padalinyje per 2012 metus uždirbta 10 801 Lt. nuostolio.

         Teritorijos tvarkymo padalinyje per 2013 metus patirta 9 823 Lt. nuostolio.               

         Iš asenizacijos vežimo paslaugų  uždirbta 15 884 Lt. pelno.

         Iš turgavietės veiklos patirta 24 675 Lt. pelno.

         Iš kitų paslaugų uždirbta 4110 Lt. pelno.

Ateityje įmonė tikisi padidinti pajamas vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo padalinyje, o tuo pačiu mažinti nuostolius prisijungus visiems vartotojams, kurie turi galimybę prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų įgyvendinus „ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ projektą.

 
Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kalvarijos savivaldybėje“ investicinio projekto parengimo paslaugos pirkimas

Pirkimo pavadinimas: Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kalvarijos savivaldybėje“ investicinio projekto parengimo paslaugos pirkimas.

BVPŽ kodas: 79421200-3

Pirkimo būdas: Mažos vertės pirkimas apklausos būdu.

Pirkimas pradedamas 2015 m. rugsėjo 08 d.

 
VANDENTVARKOS PASLAUGOS ARČIAU ŽMONIŲ

alt

Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-097 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje (Kalvarijoje, Jungėnuose, Mikalaukoje, Jusevičiuose)“

VANDENTVARKOS PASLAUGOS ARČIAU ŽMONIŲ

 

Nuo 2012 metų vykdomas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros projektas Kalvarijos savivaldybėje baigiamas įgyvendinti. Didžiausią projekto naudą pajus Jungėnų, Mikalaukos ir Jusevičių gyventojai.

Per tą laikotarpį UAB „Kalvarijos komunalininkas“ atsakingi darbuotojai bei techninės priežiūros specialistai vykdė statybos darbų priežiūrą, stebėjo paklotų tinklų kokybę, nuotekų siurblinių, Kalvarijos miesto bei Jusevičių nuotekų valyklos veikimą. „Džiaugiamės įgyvendinę šį projektą. Galime didesniam skaičiui gyventojų užtikrinti teikiamų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų kokybę,“ – sakė UAB „Kalvarijos komunalininkas“ direktorius Juozas Sinkevičius.

Prie šios vandentvarkos paslaugų plėtros nemažai prisidėjo ir Kalvarijos savivaldybė, suteikdama tiek finansinę paramą, tiek aktyviai bendradarbiaudama su Kalvarijos miesto ir aplinkinių miestelių gyventojais. „Stengėmės gyventojams suteikti kuo daugiau informacijos apie vykdomą projektą, ypač Jungėnų, Mikalaukos ir Jusevičių gyventojams. Šiose gyvenvietėse vyko didžiausi nuotekų tinklų statybos darbai. Suprantame, kad gyventojai patyrė nemažai nepatogumų, tačiau dabar galime visi būti aktyvūs ir kartu rūpintis nuotekų surinkimu ir maksimaliai mažinti žalingą jų poveikį aplinkai,“ – kvietė Kalvarijos savivaldybės administracijos ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumelienė.

Projekto darbai buvo finansuojami pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programą ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Įgyvendinto aplinkosauginio vandentvarkos projekto vertė siekia 3,5 mln. eurų, iš kurių 2,98 mln. eurų finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas,  0,35 mln. eurų sudaro iš Lietuvos Respublikos biudžeto skirtos lėšos,  0,175 mln. eurų suma – Kalvarijos savivaldybės lėšos.

Daugiau informacijos apie įgyvendintą projektą gyventojai galės gauti 2015 m. rugsėjo 02 dieną (trečiadienį), 14.30 val., atvykę į Kalvarijos savivaldybės (Laisvės g. 2, Kalvarija) administracijos salę. Čia gyventojai galės užduoti jiems rūpimus klausimus, susijusius su atliktais nuotekų ir vandentiekio tinklų statybos darbais tiesiogiai projekto vykdytojams,“ – kviečia UAB „Kalvarijos komunalininkas“ direktorius J.Sinkevičius.

Pagrindiniai projekto tikslai yra pasiekiami keliais etapais: šiame etape įdiegtos technologijos ir priemonės nuotekų išvalymui pagal ES direktyvos 91/271/EEB reikalavimus. Kitame etape, Kalvarijos miesto, Jungėnų, Mikalaukos ir Jusevičių gyvenviečių gyventojams aktyviai jungiantis prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, sumažinta paviršinio ir požeminio vandens tarša, taip pat bus prisidėta prie socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ir atskirų regionų mažinimo.

Išsamesnę informaciją apie prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas gyventojai gaus UAB „Kalvarijos komunalininkas“, Suvalkų g. 17, Kalvarijoje, www.kalvkomunal.lt. Kontaktinis asmuo – meistras Valdas Miciulevičius, tel.: 8 685 14 995.

 
Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kalvarijos savivaldybėje“ „Nuotekų spaudiminės linijos į Jusevičių nuotekų valyklą statyba“ techninio projekto ekspertizės paslaugos pirkimas

Pirkimo pavadinimas: Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kalvarijos savivaldybėje“  „Nuotekų spaudiminės linijos į Jusevičių nuotekų valyklą statyba“ techninio projekto ekspertizės paslaugos pirkimas.

BVPŽ kodas: 71319000-7

Pirkimo būdas: Mažos vertės pirkimas.

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys: Vadovaujantis viešųjų pirkimų taisyklių 117 p. 1 dalimi. Pirkimas pradedamas 2015 m. liepos 13 d.

 
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu ir kitais norminiais teisės aktais, UAB „Kalvarijos komunalininkas“ perskaičiavo Kalvarijos savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-18-9  nustatytas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei pardavimo paslaugų kainas litais į eurus, kurios įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo kainos

Vartotojams gyvenantiems bute

0,86 €/m3

1,04 €/m3

3,59 Lt./m3

Vartotojams gyvenantiems individualiame name ir abonentams perkantiems vandenį patalpų šildymui

0,78 €/m3

0,94 €/m3

3,25 Lt./m3

Abonentams

0,87 €/m3

1,05 €/m3

3,63 Lt./m3

Nuotekų tvarkymo kainos

Vartotojams gyvenantiems bute

0,92 €/m3

1,11 €/m3

3,83 Lt./m3

Vartotojams gyvenantiems individualiame name ir abonentams perkantiems vandenį patalpų šildymui

0,84 €/m3

1,02 €/m3

3,52 Lt./m3

Abonentams

0,84 €/m3

1,02 €/m3

3,52 Lt./m3

Bendra vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kaina

Vartotojams gyvenantiems bute

1,78 €/m3

2,15 €/m3

7,42 Lt./m3

Vartotojams gyvenantiems individualiame name ir abonentams perkantiems vandenį patalpų šildymui

1,62 €/m3

1,96 €/m3

6,77 Lt./m3

Abonentams

1,71 €/m3

2,07 €/m3

7,15 Lt./m3

Pardavimo kaina

Vartotojams gyvenantiems bute

0,67 € butui per mėn.

0,81 € butui per mėn.

2,80 Lt. butui per mėn.

Vartotojams gyvenantiems individualiame name ir abonentams perkantiems vandenį patalpų šildymui

0,43 € apskaitos prietaisui per mėn.

0,52 € apskaitos prietaisui per mėn.

1,80 Lt. apskaitos prietaisui per mėn.

Abonentams

0,35 € apskaitos prietaisui per mėn.

0,42 € apskaitos prietaisui per mėn.

1,45 Lt. apskaitos prietaisui per mėn.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73


Puslapis 6 iš 10
free pokerfree poker