Dabar naršo

Mes turime 3 svečius 
UAB „Kalvarijos komunalininkas“
,, KALVARIJOS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“

Pirkimo pavadinimas: ,, KALVARIJOS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“

 

BVPŽ kodas: 45252210-3 

 

Pirkimo būdas: Ribotas (taip pat supaprastintas ribotas) konkursas

 

Pirkimas pradedamas : 2016 m. balandžio 6 d.

 
UAB „Kalvarijos komunalininkas“ vartotojų ir abonentų dėmesiui

   Visus vartotojus ir abonentus kviečiame susirūpinti turimais įsiskolinimais už UAB „Kalvarijos komunalininkas“ suteiktas paslaugas. Primename, kad vartotojai privalo kas mėnesį deklaruoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir apmokėti priskaičiuotą sumą už suvartotą vandenį. Nesant apskaitos prietaiso vartotojas už suvartotą vandens kiekį privalo apmokėti pagal UAB ,,Kalvarijos komunalininkas“ direktoriaus įsakymu patvirtintas geriamojo vandens suvartojimo normas.

   Primename, kad už suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, įskaitant pardavimo kainą, vartotojas turi sumokėti UAB „Kalvarijos komunalininkas“ iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos.

   Informuojame, kad tinkamai ir laiku neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, UAB „Kalvarijos komunalininkas“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kreipiasi į teismą dėl įsiskolinimo priteisimo ir į Antstolių kontorą dėl įsiskolinimo išieškojimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.210 str. (Palūkanos) ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 str. (Palūkanos pagal prievoles) taip pat skaičiuojami 5 % palūkanų. Primename, kad prasidėjus įsiskolinimo išieškojimo procesui, kurį vykdo antstolio institucija, visas teismo (bylinėjimosi) bei antstolio darbo išlaidas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, sumoka skolininkas. Taip pat informuojame, kad vartotojui neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, UAB „Kalvarijos komunalininkas“ kreipsis į Antstolių kontorą ir skolų išieškojimo įmones dėl ikiteisminio skolų išieškojimo.

   Kviečiame visus vartotojus ir abonentus atsiskaityti už suteiktas paslaugas jiems labiausiai priimtinu atsiskaitymo būdu (bankas, paštas, UAB „Kalvarijos komunalininkas“ kasa ir kt.). Informacija apie įkainius, priskaičiuotą vandens kiekį, galimą skolos išsimokėjimo terminą, bei turimus įsiskolinimus teikiama UAB „Kalvarijos komunalininkas“ telefonu  8343 24261

   UAB „Kalvarijos komunalininkas“ teisininkės informacija

 
,,KALVARIJOS MIESTO SAVANORIŲ G. VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS IR VASARIO 16 – OSIOS G. NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS STATYBŲ DARBŲ PIRKIMAS“

Pirkimo pavadinimas: ,,KALVARIJOS MIESTO SAVANORIŲ G. VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS IR VASARIO 16 – OSIOS G. NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS STATYBŲ DARBŲ PIRKIMAS“

BVPŽ kodas: 45220000-5

Pirkimo būdas: Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

Pirkimas pradedamas : 2016m. kovo 25 d.

 

 
Įsigalioja naujas vidutinis suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui

Nuo 2016 m. vasario 1 d. įsigalioja naujas vidutinis suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui - 1,77  kub. m., įmonėms - 3,54 kub.m., objektui. Iki šiol geriamojo vandens suvartojimo norma, priklausomai nuo gyventojų turimų patogumų, vienam gyventojui buvo nuo 3 iki 4,28 kub. m.

Nuo 2016 m. vasario 1 d. nustojo galioti suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekio apskaičiavimo tvarka, pagal kurią mokestis už geriamąjį vandenį, kai apskaitos prietaiso (-ų) nėra, buvo nustatomas pagal šalto vandens suvartojimo  normas, kurias tvirtino savivaldybėse.
Visoje UAB „Kalvarijos komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vartotojams, kuriems nėra įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.

Nuo šiol, kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį už praėjusius metus apskaičiuos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir skelbs savo internetinėse svetainėse.

Pakeitimas įvykdytas vadovaujantis LR Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr. 989 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr.127 "Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu.

 
Įstatai
Veikla

I. BENDROJI DALIS

1.1.         Uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas" (toliau - bendrovė) yra uždarosios akcinės bendrovės teisinės formos akcinio kapitalo įmonė. Bendrovė įsteigta ir pirmą kartą įregistruota Marijampolės rajono savivaldybės įmonių rejestre 1992 m. rugsėjo 9 d.

1.2.         Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantis privalusis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik nuosavybės ar patikėjimo teise jai priklausančiu turtu. Bendrovė pagal akcininkų prievoles neatsako. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas. Jeigu bendrovė negali įvykdyti savo prievolės dėl nesąžiningų akcininko (akcininkų) veiksnių, toks akcininkas (akcininkai) pagal bendrovės prievolę atsako savo turtu subsidiariai.

         1.3.  Savo veikloje bendrovė vadovaujasi 2003 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu Nr. IX-1889, kitais komercinę ūkinę veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais. Jei keičiasi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, šie įstatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja pasikeitusių aktų reikalavimams.

1.4.  Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

                 II. VEIKLOS TIKSLAI IR KOMERCINES ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTAS

2.1.          Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas yra vykdyti komercinę ūkinę veiklą, siekiant gauti pelno ir jį naudoti akcininkų sprendimams įgyvendinti. Bendrovė gali vykdyti ir nekomercinę pelno nesiekiančią veiklą, jei tai neuždrausta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus.

2.2.          Pagrindinės bendrovės komercinės ūkinės veiklos objektas yra daugiabučių namų eksploatavimo paslaugos, įskaitant karšto ir šalto vandens bei šilumos teikimą, nekilnojamojo turto valdymas, komunalinės paslaugos, statybos remonto darbai ir kita aptarnavimo veikla. Pagrindinės veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. DĮ-226, patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių EVRK 2 red.: 35.30 garo tiekimas ir oro kondicionavimas; 36.00 vandens surinkimas, valymas ir tiekimas; 37.00 nuotekų valymas; 38.11nepavojingų atliekų surinkimas; 68.32 nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį, ir kt.

2.3.          Bendrovė gali vykdyti ir bet kurią  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje EVRK 2 red. nurodytą ekonominę veiklą, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir atitinka šiuose įstatuose deklaruojamus veiklos tikslus.

2.4.          Jeigu pagal galiojančius reikalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitoks leidimas, tokią veiklą bendrovė gali vykdyti tik turėdama atitinkamą licenciją (leidimą).

2.5.          Vykdydama savo veiklą, bendrovė turi pilną ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Valstybės ir vietos savivaldos institucijoms draudžiama įstatymuose nenumatytais administraciniais metodais reglamentuoti jos veiklą.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS

3.1.           Uždarosios akcinės bendrovės "Kalvarijos komunalininkas" įstatinis kapitalas yra        4 002 376,13 Eur. (keturi milijonai du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši eur. 13 ct.). jis padalintas į 13 801 297 vnt. (trylika milijonų aštuoni šimtai vieną tūkstantį du šimtus devyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur.

3.2.           Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos apskaitomos vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko pati bendrovė.

3.3.           Akcininkams pageidaujant išduodami išrašai iš jų vertybinių popierių sąskaitų apie jose apskaitomas akcijas.

                  

IV. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

         4.1.  Bendrovės akcijos jų savininkams suteikia turtines ir neturtines teises. Kiekvienas akcinin­kas turi tiek teisių, kiek suteikia jo turimos akcijos.

        4.2.  Jeigu viena akcija priklauso keliems savininkams, tai  visi jos savininkai laikomi vienu ak­cininku, o akcijos suteikiamomis teisėmis naudojasi vienas iš jų pagal notariškai patvirtintą įgalioji­mą. Už akcininkų prievoles akcijos savininkai atsako solidariai.

        4.3. Turtinės teisės:

        4.3.1. gauti paskirtą pelno dalį (dividendą). Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuo­tinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus. Ne visiškai apmokėtos akcijos dividendas, jei ap­mokėjimo terminas dar nepasibaigęs, mažinamas proporcingai neapmokėtos kainos daliai, o ne vi­siškai apmokėtai akcijai, kurios apmokėjimo terminas pasibaigęs, neskiriamas. Apmokėtos akcijos dividendas taip pat gali būti mažinamas, jeigu už ją baigta mokėti tais finansiniais metais, už ku­riuos dividendas paskirtas. Jei paskirtas dividendas neišmokamas per l mėnesį nuo sprendimo pa­skirstyti pelną priėmimo dienos, akcininkas turi teisę jį išreikalauti kaip bendrovės kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai;

        4.3.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

        4.3.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;

        4.3.4. pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų, jei visuotinis akcininkų susirin­kimas 3/4 balsų nenusprendžia kitaip;

        4.3.5.  skolinti bendrovei pinigų už palūkanas, kurios negali viršyti paskolos davėjo gyvenamo­joje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos su­tarties sudarymo momentu. Skolindamasi iš savo akcininkų, bendrovė neturi teisės įkeisti jiems sa­vo turto;

        4.3.6.  parduoti, palikti testamentu ar kitaip perleisti visas ar dalį savo turimų akcijų kitiems asme­nims ar pačiai bendrovei. Ketindamas parduoti akcijas kitiems asmenims, akcininkas turi informuoti apie tai bendrovės vadovą ir laikytis Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos uždarosios akcinės ben­drovės akcijų pardavimo tvarkos. Parduoti akcijas pačiai bendrovei galima tik tuomet, jei dėl to yra priimtas atitinkamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas. Akcininkas neturi teisės perleisti kitiems asmenims nevisiškai apmokėtų akcijų arba akcijų, kurios išleistos ne įregistravus įstatinio kapitalo padidinimo. Jei parduodamas akcijas pasinaudodamas pirmumo teise ketina įsigyti kitas bendrovės akcininkas, akcijų pardavėjas turi teisę reikalauti, kad pirkėjas pateiktų adekvatų kainos už akcijas apmokėjimo užtikrinimą (banko garantiją, įkeitimą ir kt.);

        4.3.7. pirmumo teise už pasiūlytą kainą įsigyti kitų akcininkų parduodamas bendrovės akcijas;

        4.3.8.  gauti pinigines išmokas už anuliuojamas akcijas, kai mažinamas bendrovės įstatinis kapi­talas siekiant išmokėti bendrovės lėšas, arba bendrovė reorganizuojama, kai tokia galimybė numaty­ta pagal įstatymus;

        4.3.9.  reikalauti grąžinti įnašus už pasirašytas akcijas, jei akcijų pasirašymo sutartyse buvo nuro­dyti neteisingi ar ne visi nustatyti duomenys apie bendrovę, taip pat jei padidintas įstatinis kapitalas ir atitinkamai   pakeisti įstatai nebuvo pateikti įregistruoti juridinių asmenų registre per 6 mėnesius nuo sprendimo padidinti įstatinį kapitalą priėmimo dienos. Toks reikalavimas turi būti pareikštas raštu iki padidinto įstatinio kapitalo įregistravimo momento;

        4.3.10.  vienas ar keli akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė sudaro ne mažiau kaip 1/3 įstatinio kapitalo, turi teisę kreiptis į teismą dėl priverstinio akcijų įsigijimo (nupirkimo) iš akcinin­ko, kurio veiksmai prieštarauja bendrovės tikslams ir nėra pagrindo manyti, kad tie veiksmai ateity­je pasikeis;

        4.3.11. vienas ar keli akcininkai, kurių turinių akcijų nominali vertė sudaro ne mažiau kaip 1/3 įstatinio kapitalo, turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti, kad kitas akcininkas priverstinai išpirktų jų akcijas, jei šio akcininko veiksmai trukdo jiems tinkamai įgyvendinti savo, kaip akcininkų, teises ir

 

 

nėra pagrindo manyti, kad ateityje šie veiksmai pasikeis.

        4.4. Neturtinės akcininkų teisės:

        4.4.1.dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame viena visiškai apmokėta akcija su­teikia vieną balsą. Bendrovės steigimo metu išleistos akcijos iki jų apmokėjimo termino pabaigos suteikia teisę balsuoti, nuo pradinio įnašo įmokėjimo momento. Po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininkų pirmajame susirinkime balsavimo teisę turi būsimieji jos akcininkai. Akci­ninkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant, sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių verty­binių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas - fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas-juridinis asmuo. Jei visas bendrovės akcijas valdo vienas akcininkas, jo raštiški sprendimai prilygsta visuotino akcininkų susirinkime nutarimams;

        4.4.2. susipažinti ir (ar) gauti kopijas Šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskai­tomybės ataskaitų, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirin­kimo sprendimai, akcininkų sąrašu, dokumentų, kuriais įforminti bendrovės vadovo sprendiniai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties, kitų bendrovės dokumentų, kurie tu­ri būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikė bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Apie informacijos priskyrimą komercinėms (gamybinėms) paslaptims sprendžia bendrovės vadovas. Bendrovės vado­vas gali pareikalauti apmokėti informacijos pateikimo kaštų savikainą;

        4.4.3. ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo susipažinti su susirinki­mui parengtais dokumentais, o pareikalavus raštu - per 3 dienas gauti visus susirinkimo sprendimų projektus, kuriuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti, taip pat projektų autorių paaiškinimus, jei jie yra;

        4.4.4.  balsuoti paskelbto susirinkimo darbotvarkės klausimais iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. Balsavimo raštu bendrąjį biuletenį bendrovės vadovas privalo išsiųsti ar įteikti asmeniškai pasirašytinai kiekvienam to raštu pareikalavusiam akcininkui ne vėliau kaip li­kus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkas neturi   teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu;

        4.4.5. sutartimi perleisti balsavimo teisę arba įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti už jį visuo­tiniame akcininkų susirinkime arba atlikti bet kokį kitą teisinį veiksmą. Akcininko fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, juridinio asmens - jo vadovo parašu ir antspaudu;

        4.4.6.  du ar daugiau akcininkų gali pasirašyti akcininkų sutartį dėl įsipareigojimo bendrai bal­suoti vienu ar keliais klausimais visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokia sutartis negalioja, jeigu joje susitariama bendrai balsuoti pagal bendrovės valdymo organų nurodymus arba už visus jų tei­kiamus pasiūlymus, taip pat balsuoti (susilaikyti nuo balsavimo) pagal nurodymus už atlyginimą;

        4.4.7.  akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 10% visų balsų, turi teisę pateikti paraišką dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo arba reikalauti, kad į paskelbto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę būtų įtraukti papildomi klausimai, taip pat siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmone, kai priimtas sprendimas paskirti auditą. Pa­raiškoje dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo turi būti nurodyti susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Jei per 10 dienų tokia paraiška nepatenkinama, neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą gali sušaukti daugiau kaip 1/2 visų balsų turintys akcininkai. Jei neeilinis susirinkimas nesušaukiamas per 40 dienų nuo paraiškos pateikimo, dėl susirinkimo sušaukimo ne mažiau kaip

 

 

1/10 sušaukimo ne mažiau kaip 1/10 visų balsų turintys akcininkai gaili kreiptis į teismą. Siūlymas papil­dyti paskelbto susirinkimo darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 15 dienų iki susirinki­mo, o siūlymai dėl nauju sprendimu ar kandidatų į bendrovės organų narius ir audito įmonę gali būti pateikti bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu;

        4.4.8.  dalyvaujantys susirinkime akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 10% visų susirinkime dalyvaujančiųjų balsų, turi teisę nuspręsti dėl slapto balsavimo;

        4.4.9.  visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio ak­cininkų susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo;

        4.4.10. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti negaliojančiais visuotinio akcininkų su­sirinkimo ar bendrovės vadovo sprendimus, priimtus pažeidžiant imperatyvias įstatymų normas, šiuos įstatus arba protingumo ir sąžiningumo principus. Tokiems ieškiniams nustatytas sutrumpintas l mėnesio ieškinio senaties terminas;

        4.4.11.  kreiptis įteisiną su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą. kuri susidarė dėl bend­rovės vadovo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

        4.4.12.  kreiptis į teismą ir reikalauti anuliuoti pačios bendrovės pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus reikalavimus įsigytas nuosavas akcijas, jei per 12 mėnesių nuo įsigijimo jos ne­buvo perleistos kitiems asmenims ir tokio sprendimo nepriėmė pati bendrovė;

        4.4.13. kreiptis į teismą ir reikalauti sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jei jis nebuvo sušauktas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;

        4.4.14. kreiptis į teismą reikalaujant uždrausti bendrovės valdymo organams ateityje sudaryti san­dorius, prieštaraujančius jos veiklos tikslams ar peržengiančius valdymo organo kompetenciją;

        4.4.15. akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė sudaro ne mažiau kaip 1/3 įstatinio kapita­lo, turi teisę siūlyti bendrovę reorganizuoti ir parengti reorganizavimo sąlygas;

        4.4.16. su reorganizavimo sąlygomis ir kita reorganizavimo dokumentacija turi teisę susipažinti visi reorganizuojamų bendrovių akcininkai;

        4.4.17.  akcininkai, turintys ne mažiau 1/10 visų balsų, turi teisę reikalauti, kad būtu pateiktas re­organizuojamos bendrovės reorganizavimo sąlygų įvertinimas.

        4.5.  Įsigydami bendrovės akcijų ar kitaip pasikeitus akcininkų teisėms, akcininkai privalo pa­teikti vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojui tai liudijančius dokumentus. Akcijų ar su jomis susi­jusių teisių perleidimo atveju naujasis akcininkas gali panaudoti šį faktą prieš trečiuosius asmenis tik po to, kai atitinkamas dokumentas pateikiamas įregistruoti bendrovės akcijų apskaitos tvarky­tojui.

        4.6. Akcininkų pareigos:

        4.6. l. vykdyti bendrovės įstatų reikalavimus ir būti lojaliems bendrovei;

        4.6.2. laiku išpirkti pasirašytas akcijas;

        4.6.3. saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, tausoti jos turtą, įstatymų nustatyta tvarka atlyginti bendrovei padarytą žalą;

        4.6.4. pranešti apie savo gyvenamosios vietos bei kitų asmens duomenų pasikeitimą;

        4.6.5. pateikti užregistruoti sandorius su bendrovės akcijomis. Įsigyjant 100% bendrovės akcijų arba perleidžiant visas ar dalį iš turimų 100% bendrovės akcijų, apie tai turi būti pranešta bendrovės vadovui ne vėliau kaip per 5 dienas.

        4.6.6. pateikti atestuoto turto vertintojo parengtą turtinio įnašo įvertinimo ataskaitą, kai akcinin­kas ketina įsigyti bendrovės akcijų už turtinį įnašą. Ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame bus svarstomas klausimas apie įstatinio kapitalo didinimą už turtinius įnašus;

        4.6.7.jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę "už", privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papil­domų įnašų nemokėti.

       

 

 

        4.7. Bendrovė neturi teisės panaudos pagrindais perduoti savo turtą neatlygintinai naudotis akci­ninkams ir valdymo organų nariams.

 

V. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

 

        5.1.  Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo sušaukimo tvarka atitinka nustatytąją Akcinių bendrovių įstatyme.

        5.2.  Kai visas bendrovės akcijas valdo vienas akcininkas, jo sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

 

VI. BENDROVĖS VADOVAS

        6.1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovo parei­gas eina įmonės direktorius.

        6.2.  Bendrovės vadovą renka, nustato jo atlyginimą ir atšaukia iš pareigų visuotinis akcininkų susirinkimas. Su juo sudaroma darbo sutartis, kurią bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės at­sakomybės sutartis. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

        6.3. Bendrovės vadovas privalo būti lojalus bendrovei, laikytis konfidencialumo, vengti situaci­jos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams, sąžiningai ir protingai veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai. Kiekvienas kandidatas į vadovo pareigas privalo pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina,   kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

        6.4.  Bendrovės vadovo kompetencija atitinka nustatytąją Akcinių bendrovių įstatyme su šiuose įstatuose nurodytais papildymais.

        6.5. Prieš priimdamas sprendimus dėl bendrovės ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė už 1/10 įstatinio kapitalo, tokio pat dydžio paskolų teikimo ar ėmimo, įskaitant obligacijų išleidimą, išsky­rus konvertuojamąsias obligacijas, dukterinių bendrovių steigimo, investavimo į kitas įmones, bend­rovės dalyvavimo asociacijų, koncernų ar konsorciumų, kitų organizacijų veikloje, bendrovės va­dovas gali tokį klausimą teikti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimui gauti. Visuotinis akcinin­kų susirinkimas gali nutarti, kad nurodytų klausimų sprendimams bendrovės vadovas privalo gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

        6.6. Be visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo bendrovės vadovas neturi teisės priimti sprendimų dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo.

 

VII. BENDROVĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

        7.1. Bendrovės veiklos kontrolei visuotinis akcininkų susirinkimas gali paskirti audito įmonę.

        7.2. Metinės finansinės atskaitomybės auditas yra privalomas, jei tenkinami du iš šių rodiklių:

        7.2.1. pardavimo grynosios pajamos viršija 10 milijonų litų per ataskaitinius finansinius metus;

        7.2.2. balanse nurodyto turto vertė viršija 5 milijonus litų;

        7.2.3.vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus viršija 50.

 

VIII. BENDROVĖS PRANEŠIMAI, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

 

        8.1. Bendrovė įstatymų ir šių įstatų nustatytais atvejais privalo teikti pranešimus akcininkams, juridinių asmenų registrui, kreditoriams ir viešuosius pranešimus spaudai.

 

 

 

        8.2.  Visi viešieji pranešimai skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „ Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

        8.3. Viešai spaudoje skelbiami šie pranešimai:

        8.3.1. apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą ir jo darbotvarkę, išskyrus atvejus, kai nu­sprendžiama apie tai pranešti kiekvienam akcininkui raštu pasirašytinai arba registruotu laišku - šių įstatų 8.6.1 - 8.6.3 punktuose nustatyta tvarka;

        8.3.2.  apie galimybę, pirmumo teise įsigyti išleidžiamų bendrovės akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų išskyrus atvejus, kai nusprendžiama apie tai pranešti kiekvienam akcininkui raštu pasira­šytinai arba registruotu laišku - šių įstatų 8.6.4 punkte nustatyta tvarka;

        8.3.3.  apie priimtą sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus atvejus, kai nusprendžiama apie tai pranešti kiekvienam akcininkui raštu pasirašytinai arba registruotu laišku - iš karto po tokio sprendimo priėmimo;

        8.3.4.  apie bendrovės pertvarkymą, reorganizavimo sąlygų parengimą ar likvidavimą - tris kar­tus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba vieną kartą ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuo­tinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatytas klausimas dėl bendrovės pertvarkymo, reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ar likvidavimo, jeigu kartu pranešama kreditoriams;

        8.4. Juridinių asmenų registrui turi būti pranešama ir (arba) pateikiami dokumentai apie:

        8.4.1.  bendrovės vadovo išrinkimą ir jo įgaliojimų pasibaigimą - ne vėliau kaip per 5 dienas. Pranešimą pateikia paskirtasis bendrovės vadovas, jei visuotinis akcininkų susirinkimas neįgalioja to padaryti kitą asmenį;

        8.4.2. vienintelio akcininko visų bendrovės akcijų įsigijimą arba visų ar dalies iš vienintelio akci­ninko turėtų akcijų perleidimą-ne vėliau kaip per 5 dienas po gauto atitinkamo pranešimo;

        8.4.3.  priimtą sprendimą padidinti arba sumažinti įstatinį kapitalą, išleisti konvertuojamas obli­gacijas, atšaukti akcininkams pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų bendrovės akcijų ar konvertuojamų­jų obligacijų-per 10 dienų po sprendimo priėmimo;

        8.4.4. pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti išleidžiamų bendrovės akcijų ar konvertuo­jamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota - ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo ar pranešimo apie tai įteikimo ar registruoto laiško išsiuntimo akcininkams dieną;

        8.4.5. turtinio įnašo įvertinimo ataskaitą, kai didinant įstatinį kapitalą išleistos akcijos įsigyjamos už turtinius įnašus - kartu su kitais registravimo duomenų ryšium su įstatinio kapitalo padidinimu pakeitimo dokumentais;

        8.4.6.  tarpinę finansinę atskaitomybę, kuria remiantis priimtas sprendimas dėl įstatinio kapitalo didinimo iš bendrovės lėšų- kartu su kitais registravimo duomenų ryšium su įstatinio kapitalo pa­didinimu pakeitimo dokumentais;

        8.4.7.  įstatų pakeitimą, ryšium su įstatinio kapitalo padidinimu už papildomus įnašus - po akcijų išplatinimo, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius po sprendimo didinti įstatinį kapitalą

        8.4.8.   įstatų   pakeitimą,   ryšium   su   įstatinio   kapitalo  padidinimu   pakeitus   konvertuojamas obligacijas į bendrovės akcijas - ne vėliau kaip per 6 mėnesius pasibaigus sprendime dėl konvertuo­jamų obligacijų išleidimo nustatytam terminui;

        8.4.9. įstatų pakeitimą, ryšium su įstatinio kapitalo sumažinimu - ne anksčiau kaip praėjus 3 mė­nesiams nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbimo apie sprendimą sumažinti įstatinį ka­pitalą dienos ir po to, kai apie sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą buvo pranešta akcininkams ir kreditoriams bei papildomai užtikrintas kreditoriams jų prievolių įvykdymas, kai koks užtikrinimas būtinas pagal Akcinių bendrovių įstatymą. Pakeisti įstatai gali būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui nesilaikant šioje dalyje nustatyto termino, jeigu: 1) bendrovė neturi kreditorinių įsiskoli­nimų ir apie įstatinio kapitalo mažinimą buvo paskelbta viešai; 2) įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai; 3} įstatinis kapitalas mažinamas, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos. Jei teisme nagrinėja­mas ginčas ryšium su įstatinio kapitalo sumažinimu, pakeisti įstatai turi būti pateikiami juridinių asmenų registrui po teismo sprendimo įsiteisėjimo ne vėliau kaip per 30 dienų;

      

      

  8.4.10.  bendrovės metinio pranešimo, metinės finansinės atskaitomybės ir auditoriaus išvados    (jei auditas privalomas) patvirtinimą - ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;

        8.4.11. sprendimą reorganizuoti bendrovę - ne vėliau kaip per 5 dienas po sprendimo priėmimo;

        8.4.12. reorganizavimo sąlygų vertinimui parinktą audito įmonę, jei ta pati įmonė atlieka reorga­nizavimo sąlygų vertinimą dviejų ar daugiau reorganizavime dalyvaujančių bendrovių - nedelsiant, kai tai išaiškėja;

        8.4.13. reorganizavimo sąlygas ir reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitą, kai ji būtina — ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą dieną;

        8.4.14. sprendimą pertvarkyti bendrovę - ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie pertvarky­mą dieną;

        8.4.15. pertvarkytos bendrovės steigimo dokumentus - ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo spren­dimo priėmimo;

         8.4.16.  sprendimą likviduoti bendrovę ir likvidatoriaus duomenis - ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie likvidavimą dieną;

        8.4.17. likvidavimo atšaukimą - iš karto po tokio sprendimo priėmimo;

        8.4.18.  likvidavimo aktą ir kitus dokumentus likviduojamos bendrovės išregistravimui - kai iš­pildytos visos su bendrovės išregistravimu susiję sąlygos;

        8.4.19.  likviduojamos bendrovės metinę finansinę atskaitomybę ir likvidavimo ataskaitą, jei ben­drovės likvidavimas trunka ilgiau nei metus - per 30 dienų po visuotinio akcininkų susirinkimo pa­tvirtinimo, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;

        8.4.20. kitų registravimo duomenų pasikeitimą - juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

        8.5.  Bendrovės kreditoriams teiktini pranešimai:

        8.5.1.  apie sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį - pranešama kredito­riams, pradelstas įsiskolinimas kuriems sudaro daugiau kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

        8.5.2. apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą-pranešama visiems kreditoriams pa­gal sąrašą, sudarytą sprendimo priėmimo dieną arba bet kurią kitą dieną nuo sprendimo priėmimo iki pranešimo juridinių asmenų registrui;

        8.5.3.  apie bendrovės pertvarkymą, reorganizavimo sąlygų parengimą ar likvidavimą- pagal są­rašą, sudarytą likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje yra šio klau­simo svarstymas, išskyrus atvejus, kai apie pertvarkymą, reorganizavimo sąlygų parengimą ar likvi­davimą nuspręsta pranešti 3 kartus viešai su ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais.

        8.6. Bendrovės akcininkams teikiami šie pranešimai:

        8.6. l. apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, nurodant bendrovės pavadinimą, kodą, bu­veinę, susirinkimo iniciatorius ir organą, priėmusį sprendimą šaukti susirinkimą, susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę, taip pat įstatinio kapitalo mažinimo tikslą ir numatomą būdą. kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo - ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susirinkimo dienos. Šio termino laikytis nebūtina, jei visi balso teisę turintys akcininkai su tuo raštu sutinka;

        8.6.2.  apie šaukiamą pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kai prieš tai šauktas susirinki­mas neįvyko - ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo. Šio termino taip pat laikytis nebūtina, jei visi balso teisę turintys akcininkai su tuo raštu sutinka. Pakartotinis susirinkimas turi būti su­šauktas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip 30 dienų po neįvykusio susirinkimo;

        8.6.3. apie pakeistą visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę - ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė. Apie darbotvarkės pakeitimą iš anksto pranešti neprivaloma, jei susirinkime dalyvauja visi balso teisę tu­rintys akcininkai ir nė vienas akcininkas nebalsavo iš anksto raštu;

        8.6.4 apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar kon­vertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota - iš karto po tokio spren­dimo priėmimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nenustatytas kitoks terminas;

       

        8.6.5. apie gautą akcininko pranešimą, kad parduodamos bendrovės akcijos, nurodant parduodamų akcijų skaičių, kainą ir terminą atsakyti, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 14 ir ne ilgesnis kaip 30 dienų nuo bendrovės pranešimo įteikimo ar išsiuntimo dienos - ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos. Pranešimas pateikiamas akci­ninkams pagal akcininkų registro duomenis, buvusius akcininko pranešimo gavimo dieną;

        8.6.6.  apie gautus arba negautus ketinimus įsigyti parduodamas akcijas - ne vėliau kaip per 45 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos. Pranešimas patei­kiamas akcininkui, pranešusiam apie ketinimą parduoti savo akcijas;

        8.6.7. išrašai iš vertybinių popierių sąskaitų-akcininkui pareikalavus, nedelsiant;

        8.6.8. apie visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus ir bendrovei pateiktus nutarimų projektus, nurodant, kieno iniciatyva jie yra pateikti, ir pridedant turimus - per 3 dienas nuo raštiško to­kio prašymo gavimo;

        8.6.9. apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus laikotarpiu tarp reorganizuojamos ben­drovės reorganizavimo sąlygų sudarymo ir visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo - žodžiu visuotiniame akcininkų susirin­kime, prie susirinkimo dokumentų pridedant rašytinę ataskaitą.

        8.7. Pranešimai akcininkams apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinio akcinin­kų susirinkimo darbotvarkės pakeitimą ir apie galimybę pasinaudoti pirmumo teise išleidžiant nau­jas bendroves akcijas ar konvertuojamąsias obligacijas gali būti skelbiami viešai spaudoje 8.2 punkte nurodytame dienraštyje arba įteikiami pasirašytinai ar išsiunčiami registruotu laišku. Kiti 8.6 punkte nurodyti pranešimai - tik įteikiami pasirašytinai ar išsiunčiami registruotu laišku.

        8.8.  Šių įstatų 4.4.2 punkte nurodyta informacija ir dokumentai akcininkams turi būti pateikiami bendrovės buveinėje ne vėliau kaip per 7 dienas nuo raštiško reikalavimo gavimo.

        8.9. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai,   akcinin­kams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai kores­pondencijai.

        8.10. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais asmenimis, turi būti nurodoma šie rekvizitai:

        8.10.1. pavadinimas, taip kaip jis nurodytas registravimo pažymėjime;

        8.10.2. teisinė forma-uždaroj i akcinė bendrovė;

        8.10.3.  buveinės adresas;

        8.10.4. identifikavimo kodas;

        8.10.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - VĮ Registrų centro Marijampolės filialas;

        8.10.6. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei įmonė yra PVM mokėtoja;

        8.10.7. įstatinis kapitalas ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis - jei dokumentuose minimas bend­rovės kapitalas;

        8.10.8. teisinis statusas (likviduojama, reorganizuojama, bankrutuojanti ar pan.) - kai atitinka­mas teisinis statusas yra suteiktas.

 

IX. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

 

        9.1. Sprendimą dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo, jų vadovų skyrimo ir atšaukimo, filialų ir atstovybių nuostatų, filialų ir atstovybių vadovų pareigybinių nuostatų patvirti­nimo priima bendrovės vadovas.

 

X. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

        10.1. Steigiamos bendrovės įstatus priima ir pasirašo steigėjai.

        10.2.  Įstatai keičiami 2/3 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniam akcininkų

 

susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Juridinių asmenų registrui at­skirai pateikiamas įstatų pakeitimas ir visas pakeistų įstatų tekstas.

 

Įstatai pasirašyti 2015 m. birželio 30 d.                                                                

 

Įstatus pasirašyti įgaliotas

Uždarosios akcinės bendrovės

„Kalvarijos komunalininkas"                                                                                                                                                                                                                        

direktorius Juozas Sinkevičius

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73


Puslapis 4 iš 10
free pokerfree poker